گلدان های کپسولی سه بعدی

گلدان های کپسولی سه بعدی و مخملی در ابعاد:

۲۵\۳۰
۲۵/۴۰
۳۰/۳۲
۳۰/۵۲
۳۰/۶۲
۳۰/۷۲
۳۵/۴۵
۳۵/۵۵
۳۵/۶۵
۳۵/۷۵