گلدان چهره

گلدان طرح چهره

در ابعاد:

  • دهنه 50 ارتفاع 60
  • دهنه 40 ارتفاع 60